846

Algemene voorwaarden

Handelsregister nr. 65955676

1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • S&H: S&H Uitgeverij B.V., gevestigd te Amsterdam, gebruik makende van de handelsnaam HappyHealthy;
 • Afnemer: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst op afstand aangaat met S&H;
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst, waarbij in het kader van een door S&H georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de afnemer gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de afnemer om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen S&H en de afnemer, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een overeenkomst.

2.2 Voordat de overeenkomst wordt gesloten worden deze voorwaarden via elektronische weg ter beschikking gesteld op een zodanige wijze dat deze kunnen worden opgeslagen ten behoeve van latere kennisneming. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, kunnen de voorwaarden ook worden opgevraagd bij S&H.

3. Aanbod, aanvaarding en de overeenkomst

3.1 Een aanbod bevat een volledige en gedetailleerde omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten zodat de afnemer op basis daarvan een beoordeling kan maken van de inhoud van de producten en/of diensten.

3.2 Een aanbod van S&H wordt met zorg gedaan maar bindt haar niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling door een afnemer. S&H kan er niet voor instaan dat zich ter zake van een aanbod geen afwijkingen zullen voordoen.

3.3 S&H heeft het recht bestellingen te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. S&H is in dat kader gerechtigd onderzoek te doen naar de financiële positie van de afnemer en het betaalgedrag alsmede alle overige feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand en mede daarop haar besluit te baseren.

3.4 Een overeenkomst komt tot stand zodra S&H een bestelling van de afnemer aanvaardt middels een opdrachtbevestiging of door uitvoering aan de bestelling te geven. Voor zover de afnemer een aanbod van S&H aanvaardt met afwijkingen van ondergeschikte betekenis, maken die afwijkingen geen deel uit van de overeenkomst en komt de overeenkomst tot stand overeenkomstig S&H’s aanbod.

3.5 S&H heeft voldoende technische en organisatorische maatregelen getroffen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en de door S&H aangeboden betaalwijzen.

4. Herroepingsrecht bij levering van producten en/of diensten en de uitsluiting daarvan

4.1 De afnemer heeft het recht gedurende zestig dagen na ontvangst van het product en/of na aanvang van de dienst de koop zonder opgave van redenen te ontbinden. Wenst de afnemer gebruik te maken van het herroepingsrecht, dan zal hij het product aan S&H retourneren binnen 60 dagen nadat hij S&H op de hoogte heeft gesteld van de ontbinding, conform de door S&H verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

4.2. Inroepen van dit herroepingsrecht is niet mogelijk voor:

 • Producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 • Producten die tot stand zijn gekomen overeenkomstig specificaties van de afnemer;
 • Producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 • Producten die snel kunnen bederven of verouderen;
 • Diensten met betrekking tot opleiding, cursus en/of vrijetijdsbesteding waarvan de levering met instemming van de afnemer is begonnen vóór de bedenktijd is verstreken;
 • Audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur, indien de afnemer de verzegeling heeft verbroken;
 • Producten en/of diensten waarvan de prijs gebonden is aan de schommelingen van de financiële markt waarop de verkoper geen invloed heeft;
 • Producten die verband houden met spel, loterij en/of weddenschap.

5. Kosten in geval van herroeping

5.1. Indien de afnemer gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen (ten hoogste) de kosten van terugzending voor zijn rekening.

5. 2. Indien de afnemer juist en tijdig gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht en enig bedrag betaald heeft, zal S&H dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 60 dagen na de juiste en tijdige herroeping, terugbetalen.

6. Prijzen

6.1 Alle prijzen van S&H zijn uitgedrukt in Euro’s en inclusief omzetbelasting, een en ander tenzij anders aangegeven. Elke verandering van de factoren die op de prijs van S&H van invloed is, waaronder kostprijzen, valutakoersen en heffingen of belastingen, kan S&H doorberekenen aan de afnemer. Vindt de verhoging plaats binnen 3 maanden na aanvang van de overeenkomst dan heeft de afnemer het recht schriftelijk de ontbinding van de koop in te roepen binnen 10 dagen na mededeling van de prijsverhoging; bij gebreke daarvan geldt de verhoogde prijs.

7. Betaling

7.1 Betaling door de afnemer dient plaats te vinden voorafgaand aan, althans gelijktijdig met het plaatsen van de bestelling, via de door S&H aangeboden betaalwijzen. Aan de bestelling kunnen door S&H nadere (betalings- of bestel)voorwaarden worden gesteld. Als tijdstip van betaling geldt het tijdstip van (definitieve) bijschrijving op de bankrekening van S&H.

7.2 Indien geleverd is zonder voorafgaande betaling in de zin van het voorgaande artikel, geldt een betalingstermijn van 5 dagen na ontvangst van het product en/of na aanvang van de dienst waarna de afnemer, zonder nadere ingebrekestelling, een rente verschuldigd is van 1,5% per maand. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente. Indien afnemer ook na het verstrijken van een nadere betalingstermijn niet volledig heeft betaald dient hij S&H alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, inclusief redelijke kosten voor juridische bijstand in of buiten een procedure, te vergoeden. Indien door S&H, uit coulance-overwegingen of anderszins, aan de afnemer uitstel voor het verrichten van enige prestatie wordt gegeven, heeft de nieuwe termijn steeds een fataal karakter.

8. Leveringstermijn

8.1 Levering vindt plaats middels (digitale) verzending aan de afnemer en/of de verschaffing van toegang tot het online geplaatste materiaal.

8.2 De door S&H opgegeven leveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor S&H geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan S&H verstrekte gegevens. De leveringstermijn en/of uitvoeringstermijn zal door S&H zoveel mogelijk in acht worden genomen doch is geen fatale termijn. S&H dient in ieder geval te leveren binnen 30 dagen na ontvangst van de betaling van de koopsom door de afnemer behoudens overmacht zoals omschreven in het daarop betrekking hebbende artikel.

9. Overmacht

9.1 Indien S&H door een niet toerekenbare tekortkoming (“overmacht”) niet aan haar verplichtingen jegens de afnemer kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. Indien de overmachttoestand drie maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

9.2 Onder overmacht van S&H wordt verstaan elke van de wil van S&H onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van (het betreffende gedeelte van) haar verplichtingen jegens de afnemer wordt verhinderd, vertraagd of oneconomisch gemaakt of waardoor de nakoming van deze verplichtingen in redelijkheid niet van S&H kan worden verlangd. Onder overmacht dient in ieder geval te worden gerekend iedere vertraging of verhindering ontstaan door toeleveranciers en/of andere hulppersonen die door of namens S&H zijn ingeschakeld bij de uitvoering van haar werkzaamheden, alsmede storingen in één of meer technieken die gebruikt worden voor de communicatie op afstand.

10. Intellectuele eigendom

10.1 Alle intellectuele eigendomsrechten ter zake van producten en/of diensten berusten uitsluitend bij S&H of haar leveranciers. De afnemer verkrijgt slechts het gebruiksrecht op de aan hem geleverde of ter beschikking gestelde producten en/of diensten.

10.2 S&H verklaart dat, voor zover zij weet, de geleverde producten en/of diensten geen inbreuk maken op de in Nederland geldende rechten van intellectuele eigendom van derden. S&H kan de afnemer echter niet vrijwaren voor eventuele inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

10.3 De door S&H verstrekte producten en/of diensten zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de afnemer en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van S&H worden verveelvoudigd c.q. openbaar worden gemaakt, voor commerciële doeleinden worden gebruikt en/of ter kennis aan derden worden gebracht.

10.4 De afnemer garandeert geen inbreuk te maken (noch derden zulks toe te staan of mogelijk te maken) op intellectuele eigendomsrechten van S&H, dan wel haar toeleveranciers, met betrekking tot de producten en/of geleverde diensten, op welke wijze dan ook.

11. Conformiteit, aansprakelijkheid en vrijwaring

11.1 S&H streeft ernaar een product te leveren dat overeenkomt met de in het aanbod vermelde specificaties alsmede aan de redelijke eisen van bruikbaarheid op de datum dat de overeenkomst tot stand komt; S&H is echter niet aansprakelijk voor de gevolgen van misinterpretatie van informatie op haar website en/of in het contact met de afnemer.

11.2 Het gebruik van de geleverde producten en/of diensten en de gevolgen daarvan is voor eigen rekening en risico van de afnemer.

11.3 S&H is niet aansprakelijk voor enige (in)directe schade van de afnemer of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade tenzij deze op grond van dwingendrechtelijke regelingen voor haar rekening komt. In dat geval is de aansprakelijkheid van S&H jegens de afnemer per gebeurtenis, waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt, beperkt tot de betreffende contractsom (exclusief btw).

11.4 De genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen blijven buiten toepassing voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van de bedrijfsleiding van S&H. Behoudens in geval van grove schuld of opzet van de bedrijfsleiding van S&H, zal de afnemer S&H vrijwaren voor alle aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook, ter zake vergoeding van schade.

12. Online abonnementen: looptijd, opzegging en verlenging

12.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geldt een overeenkomst voor online abonnementen voor onbepaalde tijd, ingaande op de dag dat de overeenkomst tot stand is gekomen.

12.2 Indien het abonnement een gratis kennismakingsperiode kent, geldt na verloop daarvan de overeengekomen, althans de op dat moment geldende periodieke vergoeding; betaling daarvan dient steeds van tevoren plaats te vinden op de door S&H verlangde betaalwijze bij gebreke waarvan S&H levering kan opschorten of beëindigen, zonder voorafgaande kennisgeving.

12.3 Alle opzeggingen dienen digitaal, per mail of via het afmeldformulier (https://senhpayments.nl/afmelden-lidmaatschap/), te geschieden aan S&H onder vermelding van alle contractgegevens zoals ingevoerd bij het aangaan van de overeenkomst. Onder contractgegevens wordt in elk geval verstaan: voornaam, achternaam en emailadres van de afnemer, productnaam, betaalmethode, referentienummer en datum aankoop.

12.4 De voor onbepaalde tijd aangegane overeenkomst kan door de afnemer worden opgezegd met inachtneming van de geldende opzeggingsvereisten en een opzegtermijn van één maand.

12.5 De voor bepaalde tijd aangegane overeenkomst kan tegen het einde van de betreffende contractperiode worden opgezegd met inachtneming van de geldende opzeggingsvereisten en een opzegtermijn van één maand.

12.6 Indien een voor bepaalde tijd aangegane overeenkomst stilzwijgend wordt verlengd, wordt deze geacht te zijn verlengd voor onbepaalde tijd; in dat geval kan de overeenkomst te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van de geldende opzeggingsvereisten en een opzegtermijn van één maand.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op deze Voorwaarden, alsmede op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Voor zover door nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen tussen partijen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Amsterdam. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (C.I.S.G.) wordt uitgesloten.

Array ( [0] => Male )